Zaznacz stronę
E-commerce – regulamin i klauzule zakazane. Na co należy zwrócić uwagę?
Data publikacji: 29 marca 2020
Kategoria: e-commerce
Adwokat Katowice

E- commerce jest jak powszechnie wiadomo kanałem sprzedaży- sklepem internetowym, który może funkcjonować samodzielnie albo stanowić idealne uzupełnienie do już istniejącego kanału tradycyjnego, inaczej mówiąc do już wcześniej prowadzonego przez nas sklepu stacjonarnego. 

Jeśli obecnie nadal zastanawiasz się o wdrożeniu w swojej firmie e-commerce, teraz jest na to najlepszy czas, aby wystartować. Prawdopodobnie i tak obecnie siedzisz przed komputerem! 

Na co jednak musimy zwrócić szczególną uwagę, zanim wystartujemy ze sprzedażą naszych produktów i usług w sieci?

Funkcjonalność strony internetowej

Przede wszystkim strona naszego sklepu powinna być usystematyzowana. Nie możemy zapomnieć przy tym o ważnych elementach, które muszą być łatwo dostępne dla naszych klientów:

 • regulamin sklepu
 • informacje na temat sposobu dostawy, płatności, możliwości zwrotu
 • koszyk w widocznym miejscu,
 • oferowany asortyment
 • elementy wydłużające czas przebywania na stronie – produkty powiązane, towary, które kupowali też inni klienci, bestsellery, recenzje produktów czy blog z interesującymi artykułami.

Czy każdy sklep internetowy musi posiadać regulamin? 

Odpowiedź znajdujemy w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 344),  w której zgodnie z definicją z art. 2 ust. 6  za usługodawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, świadczy usługi drogą elektroniczną. 

Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z definicją z art. 2 ust. 4, oznacza „wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej”.

Z przytoczonej powyżej definicji, wynika zatem jednoznacznie, iż każdy przedsiębiorca prowadzący lub zamierzający otworzyć sklep internetowy musi sporządzić regulamin i udostępnić  go klientom nieodpłatnie w taki sposób, aby klient mógł bez przeszkód zapoznać się z nim przed zawarciem umowy! Ma to o tyle istotne znaczenie, gdyż Klient jest związany tylko tymi postanowieniami regulaminu, które mu zostały udostępnione i z którymi miał możliwość się zapoznać. 

Co zatem powinno znaleźć się w regulaminie naszego sklepu internetowego?

Wskazana wyżej ustawa o świadczeniu usług wskazuje minimalne elementy, jakie musi zawierać absolutnie każdy regulamin.  Nie stanowi ona jednak katalogu zamkniętego, a zatem przy tworzeniu regulaminu sklepu możemy, a nawet powinniśmy dodać elementy które charakteryzują prowadzoną przez nas działalność. Dla przykładu można wskazać zasady składania zamówień na produkty wykonane na specjalne indywidualne zamówienie Klienta. 

WAŻNE  Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Regulamin określa w szczególności:

1) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) Tryb postępowania reklamacyjnego.

Zatem możemy z łatwością określić podstawowe elementy, które muszą znaleźć się w każdym regulaminie sklepu internetowego:

 • informacje o przedsiębiorcy, jego firmie- a zatem te wszystkie dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację i określenie naszej tożsamości (nazwa przedsiębiorcy, forma prawna, w której przedsiębiorca działa, numery NIP i REGON, dane o wpisie do KRS, adres korespondencyjny, itd.)
 • informacje o zakresie działalności – informacje o świadczonych przez nas usługach, obszarze, na jakim działamy (np. terytorium Polski lub terytorium Unii Europejskiej), pojęciach, jakimi się posługujemy w regulaminie 
 • informacje techniczne – musimy precyzyjnie określić, jakie wymagania techniczne powinny zostać spełnione przez urządzenie, którym posługuje się klient sklepu
 • informacje o zawieranej umowie – to bez wątpienia najważniejsza część każdego regulaminu. Muszą się tu znaleźć wszystkie informacje, kluczowe z punktu widzenia klienta:
  •  Rodzaj  zawieranej umowy – wskazanie, czy zawierana między nami a Klientem umowa to np. umowa sprzedaży czy umowa o dzieło;
  •  Wskazanie szczegółowych warunki zawieranej umowy, określających prawa i obowiązki stron kupującego i sprzedającego;
  •   Zasady i sposoby płatności;
  •  Terminy wykonania umowy;
  • Sposób przekazania zakupionego towaru lub usługi i obowiązkach stron w tym zakresie;
  • Warunki i zasady odstąpienia od umowy;
  • Zasady rozwiązania umowy;
 •   informacje o trybie postępowania reklamacyjnego – musimy zamieścić informacje o obowiązujących konsumenta terminach, jego uprawnieniach oraz przebiegu procedury reklamacyjnej. Ważne jest to, iż sprzedający  nie może ograniczyć uprawnień konsumenta do wyłącznie jednego sposobu reklamacji zakupionego produktu;
 • postanowienia końcowe – w tym miejscu powinniśmy wskazać, w jaki sposób rozwiązywane będą ewentualne spory wynikające z umowy, w jakiej formie i w jaki sposób wprowadza się zmiany do regulaminu, a także zamieścić informację o systemie ODR – internetowej platformie rozwiązywania sporów konsumenckich.

Oczywiście możemy dodać również inne postanowienia. Na co jednak powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedź jest prosta: na klauzule niedozwolone, zwane inaczej postanowieniami abuzywnymi. Zgodnie z zapisami ustawowymi, klauzulami niedozwolonymi są wszystkie te zapisy regulaminu, które naruszają prawa konsumenta a których zamieszczania jest niedopuszczalne w treści regulaminu. Zgodnie z art. 385 1 § 1 kodeksu cywilnego, dana klauzula niedozwolona może zostać uznana za niedozwoloną gdy spełnia następujące warunki:

 1.  Nie została uzgodniona z konsumentem indywidualnie – konsument nie miał żadnego rzeczywistego wpływu na jej treść;
 2.  Rażąco narusza interesy konsumenta;
 3.  Prawa i obowiązki konsumenta są ukształtowane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
 4.  Nie dotyczy głównych postanowień umowy (np. określenia towaru lub ceny), o ile postanowienia te zostały sformułowane jednoznacznie.

WAŻNE

O Klauzulach mowa tylko i wyłącznie w przypadku umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. Konsumentem zgodnie z definicją zawartą w art. 221 kodeksu cywilnego jest osoba, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Klauzule niedozwolone nie mają zastosowania, gdy stronami umowy są tylko przedsiębiorcy. W tym przypadku mamy większą swobodę w kształtowaniu postanowień naszego regulaminu sklepu internetowego. Nie możemy jednak zamieszczać postanowień, które byłyby niezgodne z przepisami obowiązującego prawa.

W regulacji zawartej w kodeksie cywilny wskazano jedynie przykłady klauzul niedozwolonych, jest nim art. 3853kodeksu cywilnego.

 Lista klauzul niedozwolonych, na które sprzedawca powinien zwrócić uwagę tworząc regulamin swojego sklepu internetowego znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych publikowanych pod adresem https://www.rejestr.uokik.gov.pl

Przykłady najczęściej spotykanych w regulaminach sklepów internetowych klauzul niedozwolonych:

– „zwrot towaru może być zrealizowany tylko wówczas, gdy towar nie był zamawiany na zamówienie, nie był użytkowany, jest oryginalnie zapakowany, a opakowanie nie jest zniszczone, zmoknięte, itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, nieoryginalnego opakowania lub śladów użytkowania towaru Sprzedający rości sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru”;

– „sklep internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązywaniem się firm kurierskich z umów obsługi przewozowej”;

– „sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje”;

– „sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego”;

– „zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (…)”;

– „w przypadku gdy zwracany towar został dostarczony z zerowym kosztem dostawy – koszt dostawy zostanie odliczony od ceny towaru”;

– „uszkodzenie przesyłki powinno być podczas odbioru potwierdzone pisemnie w urzędzie pocztowym lub u przedstawiciela Poczty Polskiej, a w przypadku przesyłki kurierskiej notatka o uszkodzeniu powinna mieć podpis pracownika firmy dostarczającej przesyłkę”;

– „klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru na własny koszt” lub „koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący”.

Konsultacja prawna świadczona w nowoczesny sposób on-line lub w Kancelarii

Adwokat Katowice

Umów się

Pierwsza konsultacja podczas której opowiesz nam o swojej sprawie jest darmowa. Po pierwszej rozmowie przygotujemy dla Ciebie propozycje rozwiązań i dalszych działań na kolejne spotkanie.

Umów się teraz
Adwokat Katowice

Jak to działa?

Do konsultacji używamy oprogramowania Microsoft Teams. Otrzymasz od nas zaproszenie po kliknięciu którego z poziomu przeglądarki dołączysz do spotkania.

Adwokat Katowice

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych jest dla nas kluczowa.

Kontakt

Adwokat Paweł Halabowski

tel: +48 668 125 877

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

Adwokat Katarzyna Halabowska

tel: +48 608 335 086

E-mail: kancelaria@halabowski.pl

ul. Staromiejska 2/4

40-013 Katowice