Zaznacz stronę

Rodo

Celem Polityki prywatności Kancelarii Halabowski jest wyjaśnienie Państwu zasad i podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Adwokat Paweł Halbowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Pawel Halabowski, ul. Staromiejska 2/4, 40-013 Katowice, NIP: 5771950529 nr telefonu 32 2000 112, e-mail: kancelaria@halabowski.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych, w celu umówienia spotkania przez stronę internetową, w celu rekrutacyjnym.

Dane osobowe są̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu umówienia spotkania przez stronę internetową.

Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

Administrator gwarantuje korzystanie z usług jedynie takich podmiotów, które zapewniają wysokie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane osobowe nie są̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się̨ postepowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą̨ przetwarzane tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.

Przysługuje Państwu uprawnienia do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać́, aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń́ (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są̨ przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają̨ Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się̨ z administratorem pod adresem: kancelaria@halabowski.pl telefonicznie pod numerem 32 2000 112 lub listownie na adres siedziby, wskazany powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności, gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane osobowe nie są̨ wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.