Regulamin porad prawnych online

§ 1

1. Regulamin porad prawnych online, zwany dalej Regulaminem porad lub Regulaminem, określa warunki świadczenia usługi porady prawnej online na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.halabowski.pl , zwanej dalej Serwisem.

2. Usługa porady prawnej online, zwana dalej Usługą, świadczona jest przez adwokata Pawła Halabowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Halabowski z siedzibą w Katowicach, zwaną dalej Kancelarią.

3. Usługa świadczona jest w sprawach o nieskomplikowanym stanie faktycznym i nie wymagających osobistej konsultacji z Klientem
i obejmuje w szczególności:

a) udzielanie porad prawnych online,

b) opracowywanie dokumentów określonych przez Klienta,

c) opiniowanie dokumentów przedstawionych przez Klienta.

§ 2

1. Klient w celu uzyskania porady prawnej online (Usługi) przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie, zapytanie wskazując w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia lub określa dokument, który ma zostać opracowany bądź zaopiniowany oraz podaje swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu
z Kancelarią.

2. Złożenie przez Klienta zapytania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.

3. Kancelaria najpóźniej w ciągu 24 godzin od złożenia przez Klienta zapytania udziela pocztą elektroniczną odpowiedzi, czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych przez nią usług oraz dokonuje wyceny
i informuje o wynagrodzeniu za wykonanie Usługi wraz ze sposobem
i terminem jego płatności.

4. Kancelaria w każdym czasie ma prawo do zadawania Klientowi pytań odnośnie przedstawionego zagadnienia i w razie konieczności wezwania go do uzupełnienia niezbędnych danych lub dokumentów.

5. Termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej stosuje się do zapytań złożonych w dni powszednie od poniedziałku od godziny 8:00 do piątku do godziny 24:00. W przypadku złożenia zapytania w innym czasie bieg terminu rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego od godziny 8:00. Termin nie biegnie ani nie rozpoczyna się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty.

6. Przedstawienie Klientowi wyceny Usługi wraz z terminem jej wykonania stanowi ofertę wykonania Usługi przez Kancelarię. Dokonanie przez Klienta płatności za Usługę jest jednoznaczne z przyjęciem oferty
i akceptacją wszystkich warunków w niej zawartych.

7. Kancelaria związana jest ofertą przez 3 dni robocze licząc od dnia jej przedstawienia Klientowi. Brak płatności w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z odrzuceniem oferty przez Klienta.

8. Przyjęcie oferty przez Klienta skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Kancelarią a Klientem, przedmiotem której jest wykonanie Usługi.

9. Usługa udzielana jest w formie załącznika do poczty elektronicznej, skierowanej na adres email wskazany przez Klienta, w terminie do 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Kancelarii opłaty dokonanej przez Klienta lub otrzymania potwierdzenia
o dokonaniu przez Klienta wpłaty za pośrednictwem systemu przelewy.24.pl, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

10. W razie szczególnej zawiłości sprawy lub konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu zagadnienia możliwe jest wydłużenie terminu wykonania Usługi wskazanego w ust. 9, o czym Klient jest informowany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Do obliczenia terminu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej.

11. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po wykonaniu Usługi Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą odpowiedź w postaci pisemnej podpisanej przez osobę działającą
w imieniu Kancelarii wraz z fakturą VAT za wykonaną Usługę. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 3

1. Klient zobowiązany jest do:

a) udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Kancelarię,

b) podania danych niezbędnych do kontaktu z Kancelarią,

c) wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,
w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia,

d) potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi,

e) wykorzystania uzyskanej pomocy tylko na użytek własny.

2. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Kancelaria niezwłocznie Klienta zawiadamia.

3. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 powyżej, zmiana terminu wykonania Usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień lub z powodu siły wyższej.

4. O zmianie terminu wykonania Usługi Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta.

§ 4

1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Kancelarię,
w sposób określony w § 2 ust. 8 Regulaminu porad.

2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku braku usunięcia przeszkód, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta przez Kancelarię o wstrzymaniu wykonania Usługi. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia uiszczonego za wykonanie Usługi.

3. Klient może rozwiązać umowę niezwłocznie informując o tym Kancelarię.

4. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania Usługi poniesionych przez Kancelarię od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta.

5. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Kancelaria dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, z potrąceniem kosztów, o których mowa w ust. 4 powyżej.

§ 5

1. Dane przekazane przez Klienta będą przetwarzane tylko
i wyłącznie do realizacji Usługi, celów ewidencyjnych oraz marketingowych Kancelarii.

2. Kancelaria za zgodą Klienta może wykorzystywać w prowadzeniu działalności gospodarczej opinię wystawioną przez Klienta po wykonaniu Usługi.

§ 6

1. W przypadku zastrzeżeń do wykonania Usługi Klient, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa ta została lub miała zostać wykonana, może zgłosić pisemną reklamację na adres Kancelarii wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu porad.

2. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania informując o wyniku postępowania Klienta i wskazując uzasadnienie rozstrzygnięcia.

3. W razie uwzględnienia reklamacji Kancelaria, w terminie 7 dni od dnia jej uwzględnienia, dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia
w części lub w całości.

4. Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Kancelarii.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usługi, w szczególności do składania oświadczeń woli
w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii i ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych na jego podstawie po tej dacie.

3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Kancelarii. Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zapytania przez Klienta.