Oferta stałej obsługi prawnej

W zależności od potrzeb Klienta, w Kancelarii przewidziane zostały następujące warianty ustalania wynagrodzenia:

• stała (ryczałt) – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy, w szczególności w tych przypadkach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność, np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy;

• wynagrodzenie według stawki godzinowej – w wysokości stanowiącej iloczyn przepracowanych godzin oraz ustalonej stawki za godzinę;

• stała, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin – płatne miesięcznie.

Kancelaria praktykuje formę pisemną zawieranych umów (zleceń) oraz potwierdzenie ustalonego wynagrodzenia fakturą VAT.

Prawo karne
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w procesach karnych
Prawo cywilne
 • dochodzenie roszczeń majątkowych
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • wypadki komunikacyjne
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • umowy
 • postępowania dotyczące nieruchomości
 • obrona przez roszczeniami cywilnymi osób trzecich
Prawo gospodarcze
 • rejestracja działalności gospodarczej i spółek
 • zastępstwo przed sądami i organami  administracji
 • opinie prawne
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • stała obsługa prawna
 • podmiotów gospodarczych
Prawo pracy
 • reprezentowanie pracodawcy w sprawach o dochodzenie roszczeń pracowników o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny; o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę;
 • o przywrócenie do pracy;
 • mobbing
 • wypadki przy pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz regulacji wewnętrznych pracodawcy
 • regulaminów
 • zarządzeń
 • zwolnienia indywidualne i grupowe
 • związki zawodowe
 • badanie dokumentacji pracowniczej w siedzibie pracodawcy
Prawo administracyjne
 • skargi
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.
Prawo własności intelektualnej
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego
 • prawa własności przemysłowej
 • ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwa informacji