Oferta dla klienta indywidualnego

Mając na uwadze § 50 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem i uzależnione jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, nakładu pracy, terminu wykonania zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i charakteru współpracy.
Kancelaria przed podjęciem sprawy dokonuje szczegółowej analizy problemu Klienta, dokonując zarówno oceny konieczności poniesienia kosztów jak i szans na osiągnięcie zamierzonego celu. Przedstawiony sposób działania pozwoli na bezkonfliktową współpracę z Klientem.
Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtu, prowizji, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.
Intencją Kancelarii jest dostosowanie oferty do konkretnej sytuacji, potrzeb i możliwości finansowych poszczególnych Klientów, aby wynagrodzenie prawnika nie było przeszkodą w dochodzeniu roszczeń, zaś prawo do sądu nie było „prawem papierowym”.

 

 

Prawo karne
 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w procesach karnych
 • odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania
 • tymczasowego aresztowania lub zatrzymania
Prawo cywilne
 • dochodzenie roszczeń majątkowych
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • wypadki komunikacyjne
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy konsumenckie
 • umowy
 • postępowania dotyczące nieruchomości
 • obrona przez roszczeniami cywilnymi osób trzecich
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • sprawy o rozwód
 • separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy związane z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej i ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • sprawy alimentacyjne – o przyznanie alimentów
 • o zmniejszenie/podwyższenie alimentów
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka – o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • o ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa
 • sprawy dotyczące ustrojów majątkowych małżonków – o zniesienie wspólności majątkowej
 • o podział majątku
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • unieważnienie testamentu.
Prawo gospodarcze
 • rejestracja działalności gospodarczej i spółekzastępstwo przed sądami i organami administracji
 • opinie prawne
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
Prawo pracy
 • dochodzenie roszczeń pracowników o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
 • o przywrócenie do pracy
 • wypadki przy pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz regulacji wewnętrznych pracodawcy
 • regulaminów, zarządzeń, zwolnienia indywidualne i grupowe, związki zawodowe
 • mobbing
 • reprezentowanie pracodawców
 • badanie dokumentacji pracowniczej w siedzibie pracodawcy
Prawo medyczne
 • reprezentacja pacjentów i lekarzy w sprawach o tzw. błąd w sztuce
 • dochodzenie roszczeń
 • udział w postępowaniach karnych
 • cywilnych i dyscyplinarnych
Prawo administracyjne
 • skargi
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi (w tym także postępowania w sprawach służb mundurowych)
Prawo własności intelektualnej
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego
 • prawa własności przemysłowej
 • ochrony danych osobowych
 • bezpieczeństwa informacji